valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Praktyka zawodowa dla kandydatów na zarządców

1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na zarządców nieruchomości nie może trwać krócej niż sześć miesięcy, z tym że liczba godzin przeznaczona na realizację programu praktyki nie może być mniejsza niż dwieście.
2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na zarządcę nieruchomości:
  1)   uczestniczy w wykonywaniu czynności wymienionych w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy;
  2)   samodzielnie sporządza plan zarządzania nieruchomością;
  3)   zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne informacje wykorzystywane w zarządzaniu nieruchomościami, o których mowa w art. 186 ust. 6 ustawy.
3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na zarządcę nieruchomości zapoznaje się w szczególności:
  1)   z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich zarządca nieruchomości może prowadzić działalność zawodową zarządzania nieruchomościami, oraz z organizacją i metodami ich pracy;
  2)   z czynnościami zarządcy nieruchomości przed podpisaniem umowy, w tym:
a)  dokonuje oględzin nieruchomości oraz jej otoczenia, ocenia jej stan techniczny, potrzeby w zakresie remontów i konserwacji, a także możliwości dokonania zmian w celu poprawy efektywności gospodarowania,
b)  przygotowuje projekt umowy o zarządzanie nieruchomością;
  3)   z zakresem czynności zarządzania wybraną nieruchomością, a także z obsługą techniczną budynku;
  4)   ze sprawozdawczością sporządzaną przez zarządcę nieruchomości;
  5)   z zarządzaniem różnego rodzaju nieruchomościami, w tym publicznymi, mieszkaniowymi i przeznaczonymi pod usługi.
4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową:
  1)   zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej;
  2)   ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapewniający kandydatowi na zarządcę nieruchomości zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa w ust. 2 i 3;
  3)   zapewnia kandydatowi na zarządcę nieruchomości możliwość wykonywania czynności wchodzących w zakres programu praktyki zawodowej, w tym umożliwia kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie oględzin, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a.

Żródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI