valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Odpowiedzialność zawodowa zarządcy

1. Zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązków, o których mowa w ustawie, podlega odpowiedzialności zawodowej.
2. Wobec zarządcy mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
4a) pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie;
5) pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozbawienia.
3. Pozbawienie licencji zawodowej następuje również w przypadku:
1) utraty zdolności do czynności prawnych;
2) skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2;
3) sądowego zakazu wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości;
4) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania
nieruchomościami.
4. (uchylony).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie licencji zawodowej następuje
z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne.
Osoba pozbawiona licencji zawodowej jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI