valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Odpowiedzialność zawodowa pośrednika

1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niewypełniający obowiązków, o których mowa w ustawie, podlega odpowiedzialności zawodowej.
2. Wobec pośrednika mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
4a) pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie;
5) pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozbawienia.
3. Pozbawienie licencji zawodowej następuje również w przypadku:
1) utraty zdolności do czynności prawnych;
2) skazania za przestępstwa,
3) sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami;
4) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
4. (uchylony).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie licencji zawodowej następuje z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne. Osoba pozbawiona licencji zawodowej jest zobowiązana niezwłocznie
poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI