valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majatkowego

Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi.
Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

2. Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
4) zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu
z wynikiem pozytywnym;
4a) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania
się o ich nadanie;
5) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne
ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.
3. Pozbawienie uprawnień zawodowych następuje również w przypadku:
1) utraty zdolności do czynności prawnych;
2) skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2;
3) sądowego zakazu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego;
4) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
szacowania nieruchomości.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie uprawnień zawodowych
następuje z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie sądu stało się
prawomocne. Osoba pozbawiona uprawnień zawodowych jest zobowiązana
niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI