valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Zabytki

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
 

  1)   zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a)  krajobrazami kulturowymi,
b)  układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c)  dziełami architektury i budownictwa,
d)  dziełami budownictwa obronnego,
e)  obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
f)  cmentarzami,
g)  parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h)  miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
 

  2)   zabytki ruchome będące, w szczególności:
a)  dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b)  kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c)  numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d)  wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e)  materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
f)  instrumentami muzycznymi,
g)  wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h)  przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
 

  3)   zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a)  pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b)  cmentarzyskami,
c)  kurhanami,
d)  reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

Źródło: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI