valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego

Kwestia powierzchni pomieszczeń uregulowana jest w polskich normach:
Polska Norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru” obowiązywała powszechnie do 1999 roku.

PN- ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.”

To są normy techniczne. Generalna zasada jest nastepująca:
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, od 1,40 do 2,20 m - zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 - powierzchnię tą pomija się.

Dla właścicieli lokali, z uwagi na obowiązki podatkowe istone są przepisy zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 4.1. podaje definicję powierzchni użytkowej budynku, którą w rozumieniu ustawy jest powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów windowych.
Powierzchnia pomieszczeń lub ich część oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeśli wysokość jest mniejsza od 1,40 m, powierzchnie tę pomija się.

Omawiana ustawa nie precyzuje zasad dokonywania pomiarów powierzchni.
Zasadne wydaje się stosowanie zasad pomiarów zawartych w normie PN-ISO 9836.

Dla ustalenia powierzchni istotne są przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastrukutry  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 97. 1. Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m, jeżeli inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań.
2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m, z zastrzeżeniem § 242 ust. 3.
(§ 242 ust. 3 nie jest tu wiążący ponieważ dotyczy dróg ewakuacyjnych).


 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI