valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Mapa - oznaczenia na mapie

Ze względu na sposób zagospodarowania oraz funkcję terenu, przewidzianą w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, rozróżnia się:
1) użytki rolne,
2) użytki leśne,
3) grunty zabudowane i zurbanizowane,
4) użytki ekologiczne oznaczone symbolem - E,
5) tereny różne oznaczone symbolem - Tr,
6) nieużytki oznaczone symbolem - N,
7) wody.

Użytki rolne dzielą się na:
1) grunty orne oznaczone symbolem - R,
2) sady oznaczone symbolem - S,
3) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
4) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps.

Użytki leśne dzielą się na:
1) lasy i grunty leśne oznaczone symbolem - Ls,
2) grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone symbolem - Lz.

Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:
1) tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem - B,
2) tereny przemysłowe oznaczone symbolem - Ba,
3) inne tereny zabudowane oznaczone symbolem - Bi,
4) zurbanizowane tereny nie zabudowane oznaczone symbolem - Bp,
5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem - Bz,
6) użytki kopalne oznaczone symbolem - K,
7) tereny komunikacyjne, w tym:
a) drogi oznaczone symbolem - dr,
b) koleje oznaczone symbolem - Tk,
c) inne komunikacyjne oznaczone symbolem - Ti.

Wody dzielą się na:
1) morskie wody wewnętrzne oznaczone symbolem - Wm,
2) wody śródlądowe płynące oznaczone symbolem - Wp,
) wody śródlądowe stojące oznaczone symbolem - Ws,
4) rowy oznaczone symbolem - W.

Zurbanizowane tereny zabudowane, objęte klasyfikacją gleboznawczą, a także sady i użytki ekologiczne
oznacza się w ewidencji symbolem złożonym z dwóch członów, z których pierwszy określa funkcję terenu,
a drugi - rodzaj użytku, wynikający z przepisów w sprawie klasyfikacji gruntów i ustalony
na obowiązującej mapie klasyfikacyjnej. Sadów i lasów o powierzchni mniejszej od 0,1000 ha oraz
innych użytków gruntowych o powierzchni mniejszej od 0,0100 ha nie wykazuje się w ewidencji.

Źródło: rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz                                                                         Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia17 grudnia 1996 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI