valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Dane ewidencyjne

Dane ewidencyjne dotyczące podmiotu (podmiotów) ewidencji stanowią:
  1)   określenie podmiotu,
  2)   numery pozycji rejestrowych,
  3)   rodzaj współwłasności lub współużytkowania wieczystego,
  4)   udział we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym,
  5)   numer grupy rejestrowej.
2. Określenie podmiotu ewidencji następuje przez podanie:
  1)   dla osób fizycznych:
a)  nazwiska, imion oraz imion rodziców,
b)  adresu stałego zamieszkania,
c)  identyfikatora zgodnego z systemem PESEL,
  2)   dla osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
a)  nazwy pełnej i skróconej,
b)  siedziby,
c)  identyfikatora zgodnego z rejestrem REGON,
d)  numeru rejestru podmiotów gospodarczych,
  3)   dla Skarbu Państwa:
a)  nazwy "Skarb Państwa",
b)  pełnej nazwy jednostki organizacyjnej, która Skarb Państwa reprezentuje,
c)  siedziby jednostki organizacyjnej,
  4)   dla gminy (związku międzygminnego):
a)  pełnej nazwy gminy (związku),
b)  siedziby gminy (związku).
3. Do określenia podmiotu ewidencji mogą być stosowane także inne systemy identyfikacyjne.

Dane ewidencyjne działki stanowią:
  1)   data ostatniej weryfikacji danych,
  2)   identyfikator działki składający się z właściwego identyfikatora rejestru terytorialnego Głównego Urzędu Statystycznego, uzupełnionego numerem obrębu i numerem działki,
  3)   identyfikator jednostki rejestrowej,
  4)   numer ewidencyjny władającego,
  5)   opis położenia działki,
  6)   numer rejonu statystycznego i obwodu spisowego,
  7)   wartość gruntu, o ile jest znana,
  8)   pole powierzchni ewidencyjnej,
  9)   numeryczny opis granic,
  10)  powierzchnie użytków z podziałem na klasy gruntu; powierzchnie możliwe do wyliczenia z numerycznych opisów konturów zawartych w mapie numerycznej wyłącza się z ewidencyjnego opisu działki,
  11)  oznaczenie księgi wieczystej lub innego dokumentu określającego własność,
  12)  oznaczenie gospodarstwa rolnego (leśnego), zgodnie z danymi organu właściwego w sprawach podatkowych,
  13)  numer wpisu do rejestru zabytków.
2. Numeryczny opis granic działki sporządza się przy użyciu współrzędnych uzyskanych w wyniku pomiarów bezpośrednich lub fotogrametrycznych, przedstawionych w państwowym geodezyjnym układzie odniesienia.
3. Kontury użytków gruntowych i klas gleboznawczych przedstawia się w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Elementy identyfikacyjne uzyskuje się w drodze pomiarów oraz digitalizacji map analogowych lub ortofotomapy.
4. Klasy gleboznawcze poszczególnych użytków, ich zasięgi (kontury) i oznaczenia przyjmuje się z operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dane ewidencyjne i opisowe budynku stanowią:
  1)   data ostatniej weryfikacji danych,
  2)   identyfikator budynku składający się z numeru działki w dacie założenia ewidencji budynkowej oraz numeru kolejnego budynku na tej działce; numer ten nie ulega zmianie przy podziałach działki,
  3)   aktualny numer działki, na której jest wzniesiony budynek,
  4)   liczba porządkowa w skorowidzu adresów,
  5)   numer jednostki rejestrowej z Rejestru gruntów lub Rejestru budynków,
  6)   numer i data wpisu do rejestru zabytków,
  7)   oznaczenie funkcji podstawowej budynku według wykazu kodów,
  8)   wartość budynku, jeżeli jest znana,
  9)   rok zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji,
  10)  powierzchnia zabudowy w metrach kwadratowych,
  11)  liczba kondygnacji nadziemnych,
  12)  kod charakterystyki konstrukcyjno-budowlanej,
  13)  kod charakterystyki wyposażenia technicznego,
  14)  liczba lokali mieszkalnych,
  15)  liczba lokali o innym przeznaczeniu,
  16)  liczba garaży,
  17)  numery lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności w ramach budynków, wraz z podaniem ich funkcji i powierzchni użytkowych.
2. Kody charakterystyk budynku, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Źródło: rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia17 grudnia 1996 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI