valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Doskonalenie zawodowe - ustawiczne kształcenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r.  w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi są obowiązani do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych, odbywa się przez udział osoby uprawnionej w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości
 
Seminarium nie może trwać krócej niż 4 godziny edukacyjne, szkolenie nie krócej niż 8 godzin edukacyjnych, a kurs specjalistyczny nie krócej niż 15 godzin edukacyjnych.
 
Uczestnictwo w seminarium, szkoleniu lub kursie specjalistycznym jest dokumentowane przez wpis uczestnika kształcenia na listę obecności, prowadzoną przez organizatora kształcenia dla każdego seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego. Na liście obecności każdy uczestnik kształcenia składa własnoręcznie czytelny podpis wraz z datą dokonania podpisu.
Dokumentem potwierdzającym stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych jest zaświadczenie o ukończeniu seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego wydane uczestnikom kształcenia przez organizatora kształcenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego. Wydane zaświadczenia są wpisywane do rejestru prowadzonego przez organizatora kształceni, który to rejestr jest wysyłany drogą elektroniczną do ministerstwa w terminie 14 dni od dnia zakończenia seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego.
 
Uczestnik kształcenia jest zobowiązany do przechowania zaświadczenia przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano seminarium, szkolenie lub kurs specjalistyczny.
 
Każdego roku minister ocenia spełnienie przez osobę uprawnioną obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Dokonuje tego na podstawie zaświadczenia, rejestru wydanych zaświadczeń oraz listy obecności.
 
Spełnieniem obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo osoby uprawnionej w okresie rozliczeniowym w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych kształcenia w dowolnie wybranych formach (seminarium, szkolenie, kurs specjalistyczny).

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI