valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Roczny plan łowiecki

 1. W planie rocznym zamieszcza się:

  1)   dane ogólne:
a)  numer obwodu łowieckiego, jego powierzchnię wyrażoną w hektarach oraz procentowy udział gruntów leśnych,
b)  nazwę województwa i powiatu, nazwę i adres siedziby nadleśnictwa i regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w której jest położony obwód łowiecki, oraz nazwę i adres dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
c)  datę sporządzenia planu rocznego oraz roku gospodarczego, na jaki został on sporządzony,
d)  imię, nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej plan;
  2)   dane dotyczące zagospodarowania obwodu łowieckiego oraz szkód łowieckich:
a)  liczbę osób zatrudnionych lub powołanych w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej,
b)  liczbę urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, z podziałem na ich rodzaje,
c)  liczbę i długość pasów zaporowych,
d)  powierzchnię obszarów obsianych lub obsadzonych roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu (poletek łowieckich) oraz zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych,
e)  ilość i rodzaj karmy oraz ilość soli podawanej zwierzynie,
f)  powierzchnię zredukowaną upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne, o której mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081),
g)  koszty zagospodarowania obwodu łowieckiego, w tym kwotę wypłaconych odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych;
  3)   informację o przychodach ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej w obwodzie łowieckim;
  4)   dane dotyczące zwierząt łownych w obwodzie łowieckim, określone osobno dla każdego z gatunków tych zwierząt:
a)  liczebność występujących zwierząt łownych, według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących,
b)  planowaną liczebność zwierzyny grubej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia okresu polowań na tę zwierzynę, z uwzględnieniem podziału na gatunki zwierzyny,
c)  liczbę zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku poprzedzającym rok sporządzenia planu rocznego,
d)  liczbę ubytków w zwierzętach łownych, powstałych w roku poprzedzającym rok sporządzenia planu rocznego z innych przyczyn niż wymienione w lit. c,
e)  liczbę zasiedlonych zwierząt łownych, według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny,
f)  liczbę zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania w roku gospodarczym.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i informację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podaje się odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w których uwzględnia się stan:
  1)   wynikający z poprzedniego planu rocznego;
  2)   wynikający z realizacji poprzedniego planu rocznego;
  3)   planowany do osiągnięcia w bieżącym roku gospodarczym.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, uwzględnia się w liczbie zwierząt pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w danym roku gospodarczym.
4. Ubytki w zwierzętach łownych wykazane po wykonaniu planu pozyskania dla danego gatunku zwierząt łownych nie są traktowane jako przekroczenie planu i pomniejszają plan roku następnego.
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI