valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:


  1)   dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
  2)   roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
  3)   zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
  4)   siedlisk przyrodniczych;
  5)   siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  6)   tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
  7)   krajobrazu;
  8)   zieleni w miastach i wsiach;
  9)   zadrzewień.
Celem ochrony przyrody jest:
  1)   utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
  2)   zachowanie różnorodności biologicznej;
  3)   zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
  4)   zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
  5)   ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
  6)   utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
  7)   kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

 

Źródło: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI