valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Lotnisko - zakładanie

1. Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu na wniosek zainteresowanego.

2. Zezwolenie na założenie lotniska może uzyskać:
  1)   organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
  2)   państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna;
  3)   spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4)   stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego;
  5)   osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:
  1)   dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogów, o których mowa w ust. 2;
  2)   odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  3)   program wykorzystania lotniska;
  4)   prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk;
  5)   projekt zagospodarowania terenu lotniska;
  6)   projekt programu ochrony lotniska;
  7)   dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska;
  8)   mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych;
  9)   profile pól wznoszenia i podejścia;
  10)  stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego odnośnie do wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie do wpływu zakładanego lotniska na środowisko.

Źródło: ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI