valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Euro 2012 - nabywanie nieruchomości dla realizacji przedsięwzięć

Spółka celowa nabywa, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

 

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012 następuje na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 26, wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub osobie, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości. Termin ten nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości, pisemnej oferty spółki celowej lub innego właściwego podmiotu dotyczącej zawarcia umowy.
W przypadku gdy nieruchomości przeznaczone dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012 mają nieuregulowany stan prawny, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, bez konieczności zachowania warunków określonych w ust. 1.

 

Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna oraz decyzje o wywłaszczeniu i o odszkodowaniu wydaje wojewoda.
Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1, stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Źródło: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI