valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:
  1)   o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1;
  2)   o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47, oraz o projektach zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;
  3)   o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1;
  4)   o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47;
  5)   o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;
  6)   o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu;
  7)   o prognozach oddziaływania na środowisko;
  8)   o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2;
  9)   o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;
  10)  o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  11)  o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;
  12)  o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;
  13)  o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  14)  o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;
  15)  o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;
  16)  o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  17)  o analizach porealizacyjnych;
  18)  o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1;
  19)  o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3;
  20)  o dokumentach, o których mowa w art. 118;
  21)  o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1;
  22)  o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;
  23)  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o:
a)  projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:
–  polityki ekologicznej państwa,
–  wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
–  programów ochrony powietrza,
–  programów ochrony środowiska przed hałasem,
–  wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,
b)  polityce ekologicznej państwa,
c)  wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,
d)  opracowaniach ekofizjograficznych,
e)  programach ochrony powietrza,
f)  wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,
g)  rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,
h)  mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
i)  programach ochrony środowiska przed hałasem,
j)  zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
k)  wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:
–  zintegrowanych,
–  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
–  wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
–  na wytwarzanie odpadów,
l)  uzgodnieniach, o których mowa w art. 211 ust. 3a tej ustawy,
m)  przeglądach ekologicznych,
n)  raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 tej ustawy,
o)  rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej ustawy,
p)  wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
q)  wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy,
r)  decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,
s)  wnioskach o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426 ust. 1 tej ustawy;
  24)  z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o:
a)  projektach planów ochrony i o projektach planów zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody,
b)  wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy,
c)  zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,
d)  świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, o których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,
e)  zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt,
f)  wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów,
g)  decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
–  zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
–  usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
–  zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,
h)  zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym;
  25)  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:
a)  wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i o decyzjach zatwierdzających ten program, a także o informacjach o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
b)  wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
c)  dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;
  26)  o sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);
  27)  z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) - o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  28)  z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.14)) - o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów;
  29)  z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.15)) - o rejestrach poważnych awarii oraz o rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;
  30)  o rejestrach, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);
  31)  o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190);
  32)  o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621);
  33)  z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) o:
a)  projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,
b)  zezwoleniach na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
c)  zweryfikowanych rocznych raportach,
d)  decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
e)  informacjach dotyczących projektów wspólnych wdrożeń i projektów mechanizmu czystego rozwoju;
  34)  z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.16)) o:
a)  koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
b)  danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
c)  kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy,
d)  dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych;
  35)  z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:
a)  wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy,
b)  postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy.
3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Źródło: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI