valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Karta informacyjna przedsięwzięcia

to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a)  rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b)  powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c)  rodzaju technologii,
d)  ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e)  przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f)  rozwiązaniach chroniących środowisko,
g)  rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h)  możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i)  obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Źródło: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI