valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Przetarg na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, zwanych dalej "nieruchomościami", przeprowadza komisja przetargowa powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych zarządzającego sprzedawaną nieruchomością, zwana dalej "komisją przetargową".
 
1.Przetarg przeprowadza się w formie:
  1)   przetargu ustnego nieograniczonego;
  2)   przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
3. Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, przez którą rozumie się ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
4. O wyborze formy przetargu decyduje sprzedający.
 
Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie.
Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20 % tej ceny. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
 
Sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji cenowej może być dokonana w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia z wynikiem negatywnym drugiego przetargu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI