valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Czynności inwentaryzacyjne przy sporządzaniu planu urządzenia lasu

W ramach czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje:
  1)   opis siedlisk leśnych wynikający z analizy glebowej i fitosocjologicznej, mający stanowić podstawę planowania hodowlanego;
  2)   opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający:
a)  dokładną lokalizację drzewostanu z podaniem:
–  nazwy nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku lasów, o których mowa w § 2 pkt 1,
–  nazwy urządzanego lasu, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku lasów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3,
b)  informację o rodzaju użytku gruntowego i jego powierzchni,
c)  opis siedlisk leśnych uwzględniający informacje o terenie, glebie, pokrywie gleby i runie leśnym,
d)  cele gospodarowania:
–  hodowlany - w postaci gospodarczego typu drzewostanu lub typu lasu,
–  techniczny - w postaci wieku dojrzałości rębnej drzewostanu,
e)  opis funkcji lasu,
f)  opis drzewostanu, w szczególności udział gatunkowy, wiek, stan i budowę drzewostanu, stopień pokrycia powierzchni, występujące osobliwości przyrodnicze oraz inne cechy charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego lub ważne dla gospodarki leśnej,
g)  elementy charakterystyki lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażone w postaci liczbowej, uwzględniające:
–  średnie wymiary drzew,
–  bonitację drzewostanów,
–  miąższość grubizny,
–  przyrost miąższości grubizny,
h)  planowane czynności gospodarcze;
  3)   dane dotyczące powierzchni i miąższości dla poszczególnych klas wieku drzewostanów ujęte tabelarycznie według:
a)  gatunków drzew w drzewostanie,
b)  typów siedliskowych lasu,
c)  klas bonitacji drzewostanów,
d)  funkcji lasów, w szczególności funkcji lasów ochronnych;
  4)   wykaz powierzchni lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia po ustaleniu stanu władania gruntami w urządzanym lesie, z podaniem rodzajów użytków gruntowych oraz województwa, powiatu i gminy;
  5)   mapę gospodarczą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w skali nie mniejszej niż 1:5.000, wykonaną na podstawie ewidencyjnej mapy numerycznej lub na podstawie kopii ewidencyjnej mapy analogowej gruntów i budynków nadleśnictwa lub innego urządzanego lasu wraz z wypisem z rejestru gruntów;
  6)   ogólny opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający dane dotyczące:
a)  ich lokalizacji,
b)  dotychczasowej gospodarki leśnej,
c)  warunków przyrodniczych produkcji leśnej, z uwzględnieniem rozpoznania siedlisk leśnych,
d)  warunków ekonomicznych produkcji leśnej,
e)  stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem analizy ekonomicznej;
  7)   zestawienia powierzchni wynikające z opisu, o którym mowa w pkt 2, w szczególności:
a)  zestawienie powierzchni według rodzaju użytków gruntowych,
b)  zastawienie powierzchni według czynności gospodarczych, o których mowa w pkt 2 lit. h.

Źródło: Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI