valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Roczny czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

1. Roczny czynsz dzierżawny wynosi od:
  1)   użytków rolnych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w pkt 3 i 4 - równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych stanowiących załącznik do rozporządzenia;
  2)   budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 - 0,6 % wartości początkowej;
  3)   następujących składników obiektu stawowego typu karpiowego:
a)  gruntów pod stawami - 27,5 % iloczynu średniej wieloletniej wydajności naturalnej ustalonej przez eksperta z zakresu rybactwa stawowego, wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ważonej ceny zbytu karpia handlowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu,
b)  budowli ziemnych - 1 % wartości początkowej,
c)  mnichów i zastawek - 5 % wartości księgowej netto,
d)  jazów, tam i innych budowli hydrotechnicznych - 2 % wartości początkowej,
e)  materiału obsadowego - 5 % wartości według średniej ważonej ceny zbytu tego materiału w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;
  4)   następujących składników obiektu stawowego typu pstrągowego:
a)  gruntów pod obiektem stawowym - równowartość pieniężną ilości pszenicy ustalonej zgodnie z pkt 1, z tym że w razie braku klasyfikacji gruntów stawki czynszu ustala się jak dla użytku zielonego klasy I,
b)  budowli stawowych - 2 % wartości początkowej,
c)  budowli hydrotechnicznych - 2 % wartości początkowej,
d)  materiału obsadowego - 5 % wartości według średniej ważonej ceny zbytu tego materiału w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;
  5)   rybackiego korzystania z jezior:
a)  5 % iloczynu wielkości naturalnego potencjału produkcyjnego ustalonego przez eksperta z zakresu rybactwa śródlądowego i średniej ważonej ceny zbytu poszczególnych gatunków ryb w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu oraz
b)  7,5 % wartości sumy opłat ponoszonych przez wędkarzy za udostępnianie jezior do amatorskiego połowu ryb w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;
  6)   plantacji wieloletnich, na które składają się:
a)  drzewa owocowe w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia - równowartość pieniężną 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie,
b)  krzewy owocowe w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia - równowartość pieniężną 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie;
  7)   gruntów niebędących gruntami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego i lasami w rozumieniu przepisów o lasach - równowartość pieniężną 10 dt pszenicy z 1 ha.
2. Wartość początkową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. b i d oraz pkt 4 lit. b i c, oraz wartość księgową netto, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia wykazu.


Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI