prawo

Akty prawne w kategorii

L.p.OpisNazwa
1 Dz.U.2004.92.880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2 Dz.U.1997.111.724 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
3 Dz.U.2001.112.1198 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4 Dz.U.2000.98.1071 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5 Dz.U.2002.101.926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6 Dz.U.2008.116.731 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
7 Dz.U.1995.99.486 Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
8 Dz.U.2007.173.1219 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
9 Dz.U.2006.100.696 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
10 Dz.U.2008.199.1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
11 Dy.U.2005.157.1315 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
12 Dz.U.2005.169.1419 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
13 Dz.U.2002.200.1682 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
14 Dz.U.2002.200.1682 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
15 Dz.U.1997.54.349 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw.
16 Dz.U.2008.50.291 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
17 Dz.U.2009.93.768 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
18 Dz.U.2008.193.1194 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
19 Dz.U.2007.68.450 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
20 Dz.U.2008.170.151 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
21 Dz.U.2007.231.1700 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
22 Dz.U.200.220.1412 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
23 Dz.U.2005.175.1459 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
24 Dz.U.2005.169.1418 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
25 Dz.U.2003.119.1116 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
26 Dz.U2004.94.925 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
27 Dz.U.2000.74.855 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
28 Dz.U.2003.166.1612 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
29 Dz.U.2009.131.1075 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
30 Dz.U.2009.206.1590 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
31 Dz.U.2003.80.721 Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
32 Dz.U.2004.173.1807 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej
33 Dz.U.2007.147.1033 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
34 Dz.U.2005.236.2008 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
35 Dz.U.2000.48.550 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
36 Dz.U.2006.225.1635 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
37 Dz.U.2000.80.903 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
38 Dz.U.2001.72.747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
39 Dz.U.2003.178.1749 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
40 Dz.U.2004.121.1266 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
41 Dz.U.2001.71.733 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
42 Dz.U.2001.142.1591 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
43 Dz.U.2001.12.1592 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
44 Dz.U.2001.142.1590 Ustawa z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie województwa
45 Dz.U.2001.71.734 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
46 Dz.U.2006.121.844 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
47 Dz.U.2006.136.939 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
48 Dz.U.2003.188.1848 Ustawa z dnia 15 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
49 Dz.U.2005.240.2072 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
50 Dz.U.2001.62.628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
51 Dz.U.2003.64.592 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
52 Dz.U.2003.99.919 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
53 Dz.U.2007.16.94 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
54 Dz.U.2005.228.1947 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
55 Dz..2005.45.435 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
56 Dz.U.2006.104.708 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Atykorupcyjnym
57 Dz.U.2001.115.1229 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
58 Dz.U.2005.249.2104 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publiczncznych
59 Dz.U.2003.80.717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
60 Dz.U.2006.16.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
61 Dz.U.2004.261.2603 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
62 Dz.U.2001.62.622 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
63 Dz.U.2008.189.158 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
64 Dz.U.2001.124.1361 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece
65 Dz.U. 2004.204.2086 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pblicznych
66 Dz.U.2002.62.558 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
67 Dz.U.2003.162.1568 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
68 Dz.U.2002.72.665 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
69 Dz.U.2003.99.919 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

TAGI