artykuly
 • Nie tędy droga – komentarz do projektu standardu drogowego

    Pretekstem do napisania niniejszego artykułu jest podejmowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych próba uzgodnienia z ministrem Infrastruktury i Budownictwa standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „ Wycena nieruchomości drogowych ”. Na szerokim obszarze wyceny nieruchomości tematyka ta jest wyjątkowo bliska memu sercu dlatego, że zajmuję się nią na poważnie od wielu lat. Przypomnę, że pierwszy publiczny głos na temat wyceny tzw. nieruchomości drogowych wydałem z siebie w 2006 r. w artykule „ Systemowa deformacja słusznego odszkodowania ”. Głos ten okazał się na tyle istotny, że fragment mojego artykułu został przywołany w wyroku NSA (por. I OSK 1186/09 ) a nadto echo tego głosu dostrzegam dosyć wyraźnie w proponowanym projekcie standardu. Od napisania wspomnianego artykułu, a więc od jedenastu lat, z zagadnieniem wyceny nieruchomości...

  zobacz szczegóły

 • Prezentacja obsługi arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz

  Nawiązując do wcześniejszych doniesień publikujemy prezentację sposobu obsługi arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz.  Na przykładzie wyceny dowolnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej przedstawiliśmy przebieg procesu wyceny. Kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu takiego właśnie rozwiązania na potrzeby obsługi samorządu przekonało nas do zasadności tworzenia takich rozwiązań na potrzeby gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Użytkownicy i odbiorcy wycen cenią sobie jawność i pełną obiektywność procesu wyceny, jednolitość systemu (minimalizującą konflikty wynikające aktualnie z nierównego traktowania posiadaczy i użytkowników nieruchomości przez różnych rzeczoznawców wyceniających w oparciu o rożne kryteria, opierających się na różnych zbiorach cen i stosujących różne założenia...

  zobacz szczegóły

 • Opis arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz

  Arkusz wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych w Raciborzu składa się z 1) interfejsu wprowadzania danych, 2) tabeli cech rynkowych (wartości pierwotne i obliczeniowe dla wskaźników) oraz 3) tabeli obliczeniowej i 4) modułu semantycznego. W pierwszym kroku definiowane są parametry (cechy rynkowe) szacowanej nieruchomości mające wpływ na wartość nieruchomości. Do wprowadzania takich informacji służy odpowiednio zaprojektowany Interfejs wprowadzania danych – cech rynkowych nieruchomości szacowanej dla modelu wyceny gruntów w Raciborzu .   Pod względem czysto obliczeniowym, tzn. pod względem powiązania cech rynkowych nieruchomości i jej wartości wycena jest w pełni automatyczna. Ale tylko pod tym względem. Ani budowa modelu wartości, tzn. mapy cenowej i parametrów wpływu dla poszczególnych cech rynkowych nie było czymś automatycznym. Wręcz przeciwnie. Najpierw długi...

  zobacz szczegóły

 • Jak czytać mapy izarytmiczne średnich cen gruntów niezabudowanych?

  Mapy izarytmiczne średnich cen nieruchomości opracowywane przy wykorzystaniu kompleksowych i dostępnych dziś informacji o transakcjach otwierają możliwość wprowadzania do publicznego obiegu czytelnej i wiarygodnej informacji o stanie rynku nieruchomości. Wyraźnym dowodem rosnącego zainteresowania mapami obrazującymi średnie ceny nieruchomości świadczyć nadspodziewanie wysoka ich oglądalność w sieci. Naszą mapę średnich cen gruntów w Warszawie opublikowaną w minionym roku na naszym portalu obejrzało niemal 17 tys. odwiedzających. Jako, że mapy takie są w Polsce wciąż instrumentem nowym i jeszcze mało rozpoznanym rosnąca rzesza ich odbiorców sygnalizuje potrzebę szerszego omówienia treści mapy oraz pomocy przy jej interpretowaniu. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest właśnie niniejszy artykuł. Właściwe rozumienie i interpretowanie map obrazujących przebieg średnich cen nieruchomości wymaga przypomnienia, że...

  zobacz szczegóły

 • Metody eliminowania problemów wiążących się z wyceną nieruchomości przy wykorzystaniu nowych możliwości skutecznego obsługiwania procesu wyceny nieruchomości

  Streszczenie: Jakkolwiek rzeczoznawcy majątkowemu dana jest ustawowa swoboda wyboru podejść i metod szacowania nieruchomości to dokonywany wybór winien prowadzić do uzyskania optymalnej efektywności i skuteczności. Z punktu widzenia Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego za efektywne i skuteczne uznać należy wszelkie te metody szacowania, które charakteryzują się pożądaną wydajnością a jednocześnie pozwalają na eliminowanie sporów i konfliktów utrudniających gospodarowanie nieruchomościami a stanowiących uciążliwy koszt obsługi zasobów publicznych. Stopniowa poprawa jakości i dostępności źródeł informacji o nieruchomościach stała się przyczyną powstawania strumienia informacji rynkowych o nieznanym dotąd wymiarze, którego obsługa wymaga użycia zaawansowanych instrumentów analitycznych. Otworzyła przy tej okazji możliwość szerszego wykorzystania...

  zobacz szczegóły

 • Porównanie skuteczności 4 zaimplementowanych w XLStat metod uzupełniania danych brakujących

  Zagadnieniem możliwości wykorzystania w analizie danych niekompletnych zajmowaliśmy sięjuż dość dawno temu w artykule Dane niekompletne w analizie rynku i szacowaniu (cz. I.) . Artykuł ten omawiał zagadnienie raczej hipotetycznie i od strony teoretycznej. Na realizację zapowiedzi "W drugiej części artykułu zostaną przedstawione i porównane wyniki zastosowania wyżej przedstawionych procedur walidacji danych na konkretnym przykładzie zbioru danych szacowania" przyszło czekać dość długo. Ale dzięki nowym, wprowadzonym w XLStat 2014 funkcjonalnościom możliwe jest przejście od rozważan teoretycznych do praktycznego zastosowania zaimplementowanych właśnie narzędzi uzupełniania danych brakujących, w tym tych najbardziej zaawansowanych. W efekcie, niniejszy artykuł stanowi zapowiadaną część II. W związku z tym w Dziale Analiz RealExperts.pl, wykonano krótką analizę porównawczą skuteczności 5 dostępnych...

  zobacz szczegóły

 • Innowacyjne podejście do wyceny nieruchomości na przykładzie rozwiązania systemowego zasto-sowanego na potrzeby wycen dla Miasta Pyskowice

    W Pyskowicach w 2012 roku, podobnie jak w innych miastach Polski, wystąpiła coroczna konieczność zamówienia wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wieczystego użytkowania, opłat adiacenckich, opłat planistycznych i innych typowych celów. Podobnie jak w innych miastach Polski także i w Pyskowicach ten typowy dla zadań realizowanych przez samorząd asortyment wycen był dotychczas stałą przyczyną sporów i konfliktów. Za celowe uznano więc podjęcie działań, które zaradzą problemom wywoływanym przez dotychczas stosowane rozwiązania wykorzystywane do obsługi procesu wyceny nieruchomości. Nowe podejście do zagadnienia wyceny nieruchomości w Pyskowicach okazało się w praktyce polegać przede wszystkim na świadomym i przemyślanym zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa a także usprawnieniu i sprofesjonalizowaniu elementów składowych procesu wyceny....

  zobacz szczegóły

 • Użytkownicy wieczyści brońcie się!

  Autor: Wojtek Nurek   Początek roku to często okres, który wiąże się ze zmianą wielkości opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Najczęściej jest to jej wzrost, wobec czego siłą rzeczy pojawiają się negatywne reakcje płacących – im wyższe opłaty, tym bardziej negatywne. Dopóki wielkość opłat była znikoma, zainteresowanie sposobem ich wyliczania było nieznaczne. Wzmogło się wyraźnie dopiero teraz, gdy wraz ze wzrostem cen nieruchomości również i one idą nieubłaganie w górę. Warto przyjrzeć się bliżej mechanizmom naliczania daniny publicznej, jaką jest opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – konstrukcja wyjątkowo kiepska i skazana na to, że jest i będzie źródłem konfliktów i napięć społecznych. Z mało którą daniną publiczną wiążą się bowiem tak niejednoznaczne i uznaniowe zasady naliczania. Idea opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Opłata za...

  zobacz szczegóły

 • Opowieść o pewnej zmianie

  autor: Wojtek Nurek   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 22 września 2004 r. tylko z pozoru reguluje wyłącznie specjalistyczne zagadnienia z obszaru obsługiwanego przez rzeczoznawców majątkowych. Przy zastosowaniu tego Rozporządzenia płyną szerokim strumieniem pieniądze właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych. Płyną także pieniądze publiczne. W tym akcie prawnym definiowane są instrumenty, na podstawie których nalicza się opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, renty planistyczne, odszkodowania, zobowiązania podatkowe i temu podobne. Innymi słowy tu znajdują się instrumenty regulujące w praktyce wielkość tego strumienia pieniędzy. Naszych pieniędzy!     Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury przygotowywana jest dość istotna co do zakresu...

  zobacz szczegóły

 • Otwarcie polskiego rynku wycen dla rzeczoznawców zachodnich i niewesołe perspektywy zawodowe polskich rzeczoznawców majątkowych

    autor: Tomasz Kotasiński W Dzienniku Ustaw nr 17 poz. 90 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych . Ogólnie sprawę ujmując rozporządzenie wprowadza zasady trybu nostryfikacji kwalifikacji dla zawodów, których wykonywanie w Polsce jest regulowane odrębnymi przepisami uzależniającymi tę możliwość od uzyskania odpowiednich uprawnień, licencji czy zezwoleń. Pod pozycją 41) znajdujemy tam zwód rzeczoznawcy majątkowego. Oznacza to, że od momentu wejścia w życie rozporządzenia zagraniczni rzeczoznawcy z krajów Unii Europejskiej (i kilku innych krajów) po odbyciu stażu adaptacyjnego i zdaniu testu umiejętności w Polsce zawód rzeczoznawcy majątkowego będą mogli...

  zobacz szczegóły

TAGI