news

RealExperts S.K.A. prezentuje się na konferencji Instytutu Europejskiego Nieruchomości

 

 

W dniu 25 maja 2009 r. w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6 w siedzibie i pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, odbyła się organizowana przez Instytut Europejski Nieruchomości międzynarodowa konferencja p.t. Reforma prawa użytkowania wieczystego - prawo zabudowy. Kierunki zmian.

Konferencję Instytutu Europejskiego Nieruchomości obecnością swoją zaszczycili wiceministrowie infrastruktury panowie Olgierd Dziekoński i Piotr Styczeń.                                                                                                                     

Z osób znanych środowisku rzeczoznawców majątkowych na Konferencji spotkać można było m.in. prof. Zbigniewa Radwańskiego - przewodniczącego Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego, prof. Stanisławę Kalus, prof. Ewę Kucharską-Stasiak oraz Jacka Furgę ze Związku Banków Polskich.

Konferencja poświęcona była głównie projektowi wprowadzenia instytucji nowego ograniczonego prawa rzeczowego jakim miałoby być tzw. prawo zabudowy.

Szczegółowo prace rządowe nad wprowadzeniem instytucji prawa zabudowy przedstawił dr Mirosław Gdesz, sędzia WSA w Warszawie, w prezentacji Potrzeba praktyki - odrębna własność obiektów budowlanych w przestrzeni.

Nowe prawo umożliwiałoby zabudowę nad gruntem, pod gruntem albo na istniejącej już zabudowie przy odrębnej własności tak wzniesionego budynku/budowli, który z prawnego punktu widzenia „stałby" na prawie zabudowy, co jest sytuacją w pewien sposób analogiczną z  odrębną własnością budynku „stojącego" na użytkowaniu wieczystym.

Prawo takie miałoby być zbywalne, dziedziczne, obciążalne i „hipotekowalne", z odrębnie urządzaną księgą wieczystą, co mogłoby stanowić atrakcyjny i efektywny przedmiot zabezpieczeń kredytowania inwestycji. Wprowadzenie prawa zabudowy pozwoliłoby także na sprawniejsze wykorzystanie przestrzeni gęsto zabudowanych centrów miast tworząc rodzaj własności warstwowej rozlokowanej w przestrzeni trójwymiarowej, która to sytuacja w aktualnym stanie prawnym i przy wykorzystaniu istniejących instytucji (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, odrębna własność lokalu) często albo nie jest możliwa do uzyskania albo mało atrakcyjna dla inwestorów.

Jednym z prelegentów Konferencji był znany wspólnikom RealExperts ich kolega z Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, Adam Polanowski z firmy Polanowscy Nieruchomości, który przedstawił prezentację Długookresowe umowy dzierżawy gruntu w praktyce zagranicznej.

Moderatorem III. modułu Konferencji poświęconego problematyce bezpieczeństwa finansowania i inwestowania w nieruchomości z wykorzystaniem prawa użytkowania wieczystego oraz prawa zabudowy był Wojtek Nurek z RealExperts S.K.A.

Przedstawiciele RealExperts S.K.A. jako prelegenci Konferencji mieli przyjemność i zaszczyt przedstawić prezentacje, które można pobrać w formacie pdf:

Wojtek Nurek:
Praktyczne problemy polskiego systemu wyceny nieruchomości na potrzeby naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Tomasz Kotrasiński:
Propozycja jednolitego systemu wyceny nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i innych celów gospodarki mieniem publicznym

Prezentacje przedstawione przez przedstawicieli RealExperts S.K.A. spotkały się z bardzo żywym odbiorem zgromadzonych na Konferencji specjalistów, zwłaszcza z bardzo dużym zainteresowaniem obecnych przedstawicieli samorządów, którzy we własnej praktyce mieli okazję spotkać się z bolączkami dotychczasowego systemu obsługi rzeczoznawczej wycen majątkowych dla celów określania danin publicznych i gospodarowania mieniem. Zwłaszcza w kuluarach Konferencji przedstawiciele RealExperts mogli odbyć wiele interesujących, merytorycznych rozmów i odpowiedzieć na liczne pytania na temat perspektyw, kosztów i korzyści wdrożenia przedstawionych propozycji w praktyce.

Wszystkie środowiska obecne na Konferencji - strona rządowa, przedstawiciele nauk prawnych, środowiska urbanistów, bankowców, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i samorządowców stwierdziły zgodnie, że nowa instytucja jest potrzebna. Przeważały zdecydowanie głosy, że to nowe prawo nie stanowi konkurencji dla prawa użytkowania wieczystego ale raczej jego uzupełnienie. Spory dotyczyły jedynie szczegółów jak bardzo „mocne" powinno być nowe prawo zabudowy, przy czym środowiska praktyków (bankowcy, deweloperzy) silnie podkreślały konieczność spełnienia przez to nowe prawo pewnych warunków, takich jak zbywalność, dziedziczność, obciążalność („hipotekowalność"), tak aby moglo się ono stać dogodną podstawą finansowania i zabezpieczenia inwestycji zarówno dla inwestora, jak i dla instytucji kredytujących. Klasyfikacji i przedstawieniu takich warunków użyteczności prawa zabudowy od strony jego przydatności w procesie inwestycyjnym poświęcona była prezentacja przedstawiciela Związku Banków Polskich Jacka Furgi pt. Prawo zabudowy jako zabezpieczenie finansowania inwestycji.

Przedstawiciele RealExperts w trakcie Konferencji nawiązali także cenne kontakty  międzynarodowe np. z panią prof. Rachelle Alterman z Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego z TECHNION Israel Institute of Technology, autorki prezentacji na temat zagranicznych (gł. brytyjskich, amerykańskich i izraelskich) doświadczeń i wniosków wynikających ze stosowania różnych ograniczonych praw rzeczowych. Prof. Alterman w kuluarach Konferencji nawiązała z przedstawicielami RealExperts bardzo ożywioną dyskusję na temat modelu organizacyjnego, sposobu działania i stopnia zorganizowania polskich firm rzeczoznawstwa majątkowego i stosowanej w naszym kraju technologii wyceny oraz poprosiła o możliwość zapoznania się z prezentacjami pokazanymi na Konferencji przez RealExperts w języku angielskim, co niedługo nastąpi.

RealExperts ocenia konferencję zorganizowaną przez Instytut Europejski Nieruchomości pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury jednoznacznie. Było to spotkanie bardzo udane, niezwykle ciekawe, zorganizowaną w dobrym stylu, w doskonałym miejscu i w ciekawym towarzystwie.

 

Tomasz Kotrasiński
Wojtek Nurek

 ***

Z ostatniej chwili.
Można już pobrać prezentacje w wersji angielskojęzycznej!

Wojtek Nurek:
Practical problems of the polish system of appraising real estate for the calculation of the perpetual leasehold tax

Tomasz Kotrasiński:
Proposal of a unified system of appraising real estate for updating the perpetual leasehold tax and for other purposes involving public property management

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI