news

Warszawa, 30 maja 2009 r. Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

 

 

 

 

 

 

Dnia 30 maja 2009 r. w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie

 

 

PIRM to pierwsze w Polsce organizacja samodządu gospodarczego stanowiąca zrzeszenie profesjonalnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie wyceny nieruchomości.  Izba została utworzona w listopadzie 2008 r. przez około 150 podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju. Zadaniem PIRM jest reprezentowanie i wyrażanie interesów osób prowadzących aktywną działalność zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. W swojej dotychczasowej działalności PIRM nawiązała kontakty z Ministerstwem Infrastruktury, które umożliwiły przedstawianie opinii środowiska zawodowego na temat proponowanych i istniejących rozwiązań prawnych. Powstanie PIRM z dużym zainteresowaniem spotkało się ze strony Związku Banków Polskich, organizacji która formalnie także stanowi izbę gosopodarczą. Spotkanie z prezesem ZPB

 

 

Dążeniem Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych jest uczynienie zawodu rzeczoznawcy majątkowego wolnym zawodem eksperckim opartym o formułę swobodnego samoorganizowania się rzeczoznawców majątkowych w organizacje zawodowe o zróżnicowanym statusie prawnym.
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wyraziła czynny sprzeciw przeciwko nadaniu jakimkolwiek standardom zawodowym rzeczoznawców majątkowych rangi prawa państwowego w drodze uzgadniania ich z właściwym ministrem. Wykazano, że procedura taka stoi w sprzeczności zwłaszcza z możliwością stosowania w praktyce polskich rzeczoznawców majątkowych istniejących już i uznanych na świecie Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW) opracowanych przez
International Standards Committee

 

 

RealExperts S.K.A.
Górska, Kotrasiński, Nowak, Nurek

 

(IVSC).  Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wyraziła stanowisko, że deklaracja o wyborze przez rzeczoznawcę majątkowego standardów do stosowania powinna odbywać się na zasadzie jasno wyrażonej w opracowaniach sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego dobrowolności.

30 maja 2009 r. otwarty zostanie kolejny etap w działalności tej organizacji. Z dotychczasowej aktywności Polskiej Izby Rzeczoznawstwa  Majątkowego widać wyraźny sens funkcjonowania powstających oddolnie organizacji społecznych. Na wolnym i otwartym rynku usług interes podmiotów gospodarczych pokrywa się wyraźnie z interesem odbiorców usług. Należy liczyć, że PIRM systematycznie przyczyniać się będzie do eliminowania bardzo sformalizowanych i mocno obudowanych prawnie procedur wyceny a także udrożni i ułatwi dostęp do zawodu, który ograniczany jest przez przerośnięte struktury administracyjne.

 

 

Krzysztofem Pietraszkiewiczem należało do istotniejszych wydarzeń w dotychczasowej działalności PIRM.

 

Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego organizacji, do której zaszczyt ma należeć także nasza firma RealExperts S.K.A.

 

 

 

autor:
RealExperts S.K.A.
Górska, Kotrasiński, Nowak, Nurek

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI