news

Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości (Kurs REx01 - druga edycja)

 Kurs ilustrowany przykładami z dziedziny wyceny i analizy rynku z wykorzystaniem specjalistycznych arkuszy do statystyki opisowej rynku, określania wag cech rynkowych i rozpiętości cenowej rynku (ΔC), analizy i korekty trendów liniowych i nieliniowych oraz analizy i pomiaru podobieństwa nieruchomości

Forma szkolenia:

wykład + prezentacja zastosowania wyspecjalizowanych arkuszy kalkulacyjnych wspomagających analizę rynku i wycenę nieruchomości

Szkolenie wyjazdowe trzydniowe
15 godz. lekcyjnych
Koszt szkolenia wraz z noclegami, wyżywieniem, materiałami szkoleniowymi i licencją na wszystkie 4 specjalistyczne arkusze: 1500 zł/os.
Członkowie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych 10% zniżki (zniżki się nie sumują ani nie mnożą).
 
 

Treść szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu prezentującego najistotniejsze i najbardziej użyteczne pojęcia i procedury statystycznej analizy danych w zastosowaniu do analizy rynku nieruchomości i wyceny wraz z prezentacją ich zastosowania w formie specjalistycznych arkuszy kalkulacyjnych.
Wiadomości, które poznać będzie można na zajęciach nakierowane są na poznanie tych pojęć i procedur je stosujących, które bezpośrednio pomocne są w konkretnych zastosowaniach analizy rynku i szacowania nieruchomości.
Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy będą wreszcie mieli możność wykonania analizy rynku i danych szacowania uwzględniającej parametry, które do tej pory nie były możliwe do określenia lub ich analiza była bardzo trudna, m.in.:
 • analiza trendów czasowych liniowych i nieliniowych, ich pomiar i eliminacja trendu czasowego z danych transakcyjnych;
 • określanie wag cech rynkowych metodą analityczną z określeniem ich dokładnego wymiaru oraz istotności bądź nieistotności określonych cech rynkowych w konkretnej analizie;
 • określenie całkowitej rozpiętości cenowej rynku (Cmax - Cmin = ΔC) zależnej nie od przypadkowych danych ale od cech nieruchomości, określające ΔC dla rozstępu od obiektu o wszystkich cechach najgorszych do obiektu o wszystkich cechach najlepszych;
 • obiektywne określenie podobieństwa obiektów szacowania (dobór nieruchomości podobnych) ze względu na ich cechy i skonstruowania liczbowej miary podobieństwa obiektów - funkcji podobieństwa będącej podstawą szacowania;
 • określenie dokładności uzyskiwanej w szacowaniu (bezwzględnej i względnej) oraz skuteczności analizy co do wyjaśnienia obserwowanej zmienności cen
Wyspecjalizowane arkusze wspomagające analizę rynku i wycenę
Szkolenie przedstawiać będzie m.in. cztery specjalizowane do analizy rynku i wyceny nieruchomości arkusze kalkulacyjne, które są niezwykle przydatne w codziennej praktyce analityka rynku nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego:
 1. arkusz do statystyki opisowej rynku (średnia, mediana, dominanta i ich wzajemne położenia, skośność rozkładu itp.) i budowania obrazujących stan rynku histogramów;
 2. arkusz do budowania modelu szacowania i określania wag cech rynkowych oraz rozpiętości cenowej rynku (ΔC) i określania parametrów dokładności szacowania - pozwalający dokonać pełnej analizy i wyceny na bazie posiadanych danych;
 3. arkusz do analizy trendów czasowych pozwalający na przeanalizowanie trendów liniowych i nieliniowych, ich pomiar i wyeliminowane.
 4. arkusz do analizy podobieństwa obiektów szacowania (nieruchomości) ze względu na ich cechy, konstruujący obiektywną liczbową miarę podobieństwa obiektów - funkcję podobieństwa, mogącą stać się podstawą szacowania.
Wszystkie cztery arkusze udostępnione będą uczestnikom szkolenia na zasadzie licencji do komercyjnego wykorzystania.

Szkolenie obejmuje następujące moduły:
A. Analiza rynku i statystyki opisowe

W trakcie szkolenia omówione na konkretnych przykładach liczbowych zostaną wskaźniki stanu rynku (średnia, mediana i dominanta) i rozproszenia (odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, rozstęp) i ich zachowanie się dla różnych stanów rynku.
Pokazane będą różne rozkłady wielkości rynkowych obrazujących charakter i stan rynku.
Zaprezentowane zostanie wykorzystanie w specjalnie opracowanego arkusza kalkulacyjnego obrazującego wszystkie najistotniejsze statystyki opisowe rynku i tworzącego histogramy rozkładu obserwowanych wartości.


B. Budowanie modelu szacowania: określenia wag cech rynkowych, całkowitej rozpiętości cenowej rynku (ΔC) i dokładności szacowania

Przedstawione zostaną i zilustrowane na konkretnych danych liczbowych z rynku nieruchomości podstawowe pojęcia i procedury wykorzystywane w analizie współzależności zjawisk rynku, w szczególności podstawy wykorzystania technik regresyjnych (regresja prosta i regresja wieloraka) przy określaniu takich parametrów jak wpływ cech nieruchomości na wartość (określanie wag cech) i rozpiętości cenowej rynku (Cmax - Cmin = ΔC).
Omówione będą parametry opisujące sprawność i dokładność szacowania, takie jak współczynnik determinacji, średni bezwzględny błąd procentowy itp., które pozwolą na szybkie zorientowanie się w skuteczności szacowania.
Zaprezentowane zostanie wykorzystanie specjalnie opracowanego arkusza kalkulacyjnego, przy pomocy którego można dokonać analizy danych szacowania, tj. dokonać analizy wpływu i istotności cech rynkowych, identyfikacji danych odstających, określenia wag cech rynkowych i rozpiętości cenowej rynku (ΔC) oraz dokonać określenia bezwzględnego i względnego błędu szacowania.
budowanie modelu i określanie sprawności szacowania
 
określanie wag cech rynkowych i całkowitego rozstępu cenowego
 
Uzyskane w ten sposób parametry, takie jak wagi cech rynkowych i rozpiętość cenowa rynku (ΔC) mogą być wykorzystywane w różnych metodach szacowania, m.in. regresji, metody korygowania ceny średniej i porównywania nieruchomości parami.
oszacowanie wartości nieruchomości z wykorzystaniem określonych parametrów szacowania
 
określenie i wizualizacja błędu oszacowania

 

 

 

 

 

 
C. Analiza trendów czasowych liniowych i nieliniowych

Zaprezentowane będą zasady analizy trendu liniowego cen ze względu na czas.
Pokazane będą zasady detekcji, określania siły, kierunku i zmienności trendu czasowego.
Przedstawione zostaną zasady określania i eliminacji występującego trendu liniowego, wieloliniowego i nieliniowego, co jest bardzo istotne ze względu na aktualny stan rynku, w którym dochodzi m.in. do odwrócenia kierunku trendu.
trend liniowy, jego pomiar i eliminacja trendu
 
 
trend nieliniowy i jego eliminacja
 
trend wieloliniowy i jego eliminacja
 
 
Dzięki tym arkuszom możliwe będzie uwzględnianie w analizie rynku i wycenie oraz korygowanie dowolnych trendów czasowych - zarówno rosnących, jak i malejących oraz zmiennych co do kierunku, o charakterystyce liniowej, nieliniowej i zmiennej.

D. Analiza podobieństwa/odległości obiektów, miara podobieństwa
i wartość jako funkcja podobieństwa nieruchomości
Omówione i zilustrowane będzie zagadnienie podobieństwa obiektów szacowania (nieruchomości).
Przedstawione zostaną metody pomiaru podobieństwa obiektów (nieruchomości) poprzez pomiar za pomocą wprowadzonej funkcji odległości w wielowymiarowej przestrzeni cech (stanów).
Dzięki temu pojęcie „nieruchomość podobna" uzyska obiektywny i wymierny aspekt, pokazujący, że podobieństwo/niepodobieństwo można mierzyć i określać podobieństwo liczbowo.
miara podobieństwa obiektów ze względu na cechy
 
wartość nieruchomości jako funkcja podobieństwa do obiektów porównawczych
 
 
Każdy z uczestników kursu otrzymuje:
 • ilustrowane opracowanie - słowniczek przedstawiający sens i znaczenie najważniejszych pojęć i terminów statystycznych używanych w analizie rynku i wycenie + arkusz z przykładami liczbowymi wykorzystanymi ilustracyjnie.
 • cztery specjalnie stworzone specjalizowane arkusze pomagające w analizie rynku i wycenie nieruchomości:
 1. arkusz do statystyki opisowej rynku (średnia, mediana, dominanta i ich wzajemne położenia, skośność rozkładu itp.) i budowania obrazujących stan rynku histogramów;
 2. arkusz do budowania modelu szacowania i określania wag cech rynkowych oraz rozpiętości cenowej rynku (ΔC) i określania parametrów dokładności szacowania - pozwalający dokonać pełnej analizy i wyceny na bazie posiadanych danych;
 3. arkusz do analizy trendów czasowych pozwalający na przeanalizowanie trendów liniowych i nieliniowych, ich pomiar i wyeliminowane.
 4. arkusz do analizy podobieństwa obiektów i określania wartości jako funkcji podobieństwa.
Do każdego arkusza krótka instrukcja obsługi.
 • 6-miesięczną licencję na aktualizację wszystkich materiałów warsztatów tego poziomu, jakie zostaną zaktualizowane w tym czasie.
Wszystkie materiały i arkusze przygotowane licencjonowane dla  każdego uczestnika warsztatów, do wykorzystania wyłącznie przez niego.

 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI