news

Licencje i manuale do arkuszy REx

W uzgodnienu pomiędzy Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz realexperts.pl  wszyscy uczestnicy szkolenia REx04/PIRM Warszawie i Wrocławiu otrzymali pełne komercyjne licencje na pakiet specjalistycznych, przeznaczonych dla rzeczoznawców majątkowych, wspomagających analizę danych rynkowych i wycenę nieruchomości arkuszy REx.
 
W skład pakietu wchodzą:
 
1. rex_wycena v. 1.0.4.
Arkusz umożliwia określanie: 
- wag cech rynkowych i ich istotności statystycznej na podstawie danych rynkowych,
- estymowanego rozstępu cenowego rynku ΔC (Cmin i Cmax), 
- wartości nieruchomości przy zastosowania regresji liniowej wielorakiej (MASR), 
- wartości nieruchomości przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej (MKCS), 
- wartości nieruchomości przy zastosowaniu metody porównywania nieruchomości parami (MPNP).
 
            
2. rex_trend v. 1.0.4.
Arkusz służy do analizy liniowego i nieliniowego trendu czasowego, tj.: 
- określania wymiaru liniowego trendu czasowego (w wymiarze okresu badania, dziennym, miesięcznym i rocznym), 
- określania istotności, dokładności i przedziału ufności trendu czasowego, 
- określania charakterystyki trendu (liniowa/nieliniowa), 
- aktualizacji cen transakcyjnych z uwzględnieniem charakterystyki trendu czasowego.
 
 
 
3. rex_histogram v. 1.0.4. 
Arkusz umożliwia: 
- wizualizację rozkładu zmiennej (np. cen lub cech) przy pomocy histogramu, 
- wizualizację podobieństwa rozkładu empirycznego badanej zmiennej do rozkładu normalnego, 
- wizualizację położenia średniej arytmetycznej, mediany, dominanty i średniej geometrycznej, 
- określanie parametrów statystycznych badanej zmiennej w zakresie: tendencji centralnej, zmienności i symetryczności/asymetrii rozkładu.
 
 
Manuale do wszystkich arkuszy można pobrać ze strony autora, szefa Działu Analiz realexperts.pl - Tomasza Kotrasińskiego:
 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI