news

Wystąpienie RealExperts.pl na poznańskiej konferencji Skutki finansowe planowania przestrzennego - konsekwencje dla rozwoju

Wojtek Nurek i Tomasz Kotrasiński, jako przedstawiciele RealExperts.pl, na zaproszenie prezydenta miasta Poznania p. Ryszarda Grobelnego mieli zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w charakterze prelegentów na zorganizowanej przez miasto Poznań i Związek Miast Polskich konferencji "Skutki finansowe planowania przestrzennego - konsekwencje dla rozwoju", która odbyła się na Zamku Cesarskim w Poznaniu dnia 05 grudnia 2013 r.

 
Konferencję rozpoczął pan minister Olgierd Dziekoński odczytaniem listu wystosowanego do uczestników Konferencji przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 
W części pierwszej Konferencji, poświęconej przedstawieniu doświadczeń samorządów, prelekcje dotyczące zagadnień finansowych konsekwencji planowania przestrzennego wygłosili m.in. prezydent Poznania p. Ryszard Grobelny, prezydent Gliwic p. Zygmunt Frankiewicz oraz wiceprezydent Gdańska p. Wiesław Bielawski. Panowie prezydenci Grobelny i Frankiewicz przedstawili dylematy zysków i kosztów dla przypadków dwóch miast metropolitarnych: Poznania, w którym trwa proces przygotowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Gliwic, w które posiadają zasadniczo pełne pokrycie miejscowymi planami. 
 
Przemawia prezydent Poznania p. Ryszard Grobelny 
 
W wystąpieniach przedstawicieli samorządów przewijały się także wątki związane z wyceną nieruchomości, zwłaszcza w aspekcie postulowanych zmian dotyczących bardziej całościowego i systemowego podejścia do procesu wyceny, tak aby w sposób pełniejszy i dający samorządom w procesie planowania przestrzennego pełniejszą wiedzę na temat skutków zmian planistycznych dla wartości nieruchomości.
 
 
Przemawia prezydent Gliwic p. Zygmunt Frankiewicz
 
W części drugiej Konferencji p.t. „Rola prawa miejscowego w planowaniu przestrzennym”, poświęconej zagadnieniom prawnym wystąpili m.in. emerytowany prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stępień, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego SNSA prof. Zygmunt Niewiadomski, dr Igor Zachariasz oraz SWSA w Warszawie dr Mirosław Gdesz.
 
Pan dr Mirosław Gdesz wygłosił niezwykle inspirujące, ilustrowane wieloma niezwykle ciekawymi przypadkami wystąpienie „Wywłaszczenie planistyczne i szkoda planistyczna”.
 
 
Prezentację przedstawia dr Mirosław Gdesz
 
Także w wystąpieniu dra Mirosława Gdesza przewijały się wątki związane z wyceną nieruchomości. Dr Gdesz postuluje m.in. rozszerzenie zastosowania pełnych analiz rynku nieruchomości, modeli parametrycznych i map wartości, które mogłyby być podstawą dla optymalizacji decyzji planistycznych samorządów oraz podstawą dla wyceny nieruchomości.
 
 
Od lewej: Wojtek Nurek, Grzegorz Jankowski, Zdzisław Małecki, Piotr Walczyk (PIRM)
 
W części trzeciej Konferencji p.t. "Szacowanie kosztów rozwoju przestrzennego", poświęconym zagadnieniom wyceny nieruchomości w związku z uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego wystąpienia przygotowane zostały przez przedstawicieli środowiska rzeczoznawców majątkowych. Prezentacje wygłosili: Elżbieta Jakóbiec, dr Barbara Hermann, Janusz Walczak.
 
W tej część została przez przedstawicieli RealExperts.plWojtka Nurka i Tomasza Kotrasińskiego wygłoszona prezentacja p.t. "Problemy praktyczne związane z wyceną nieruchomości". 
W prezentacji przedstawiona została specyfika wyceny nieruchomości dla jednostek samorządu i innych instytucji publicznych.
 
 
Nacisk w prezentacji został położony na systemowe i obiektywizujące aspekty procesu wyceny, w tym zwłaszcza pokazanie, że wycena nieruchomości jest procesem, na który składają się trzy główne elementy:
 
  • pozyskiwanie, porządkowanie i obróbka informacji o dokonanych transakcjach,
  • analiza informacji zgromadzonych w bazie danych o transakcjach i nieruchomościach,
  • wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego przeprowadzona na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy.
 
Każdy element składowy procesu wyceny winien być przeprowadzony a w razie wątpliwości udokumentowany i przedstawiony.
 
 
W prezentacji wykazano, że jedynie tego typu, całościowe podejście do procesu wyceny nieruchomości spełnia zadość przepisom prawa a przede wszystkim pozwala na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, które stoją przed podmiotami publicznymi. Zwłaszcza przed samorządami, które potrzebują rzetelnych i obiektywnych wycen nieruchomości dla realizacji opłat związanych z rentami planistycznymi, opłatami adiacenckimi oraz rentami podziałowymi. 
 
Od lewej: Wojtek Nurek, Janusz Walczak, Elżbieta Jakóbiec, dr Barbara Hermann
 
W trakcie prezentacji przedstawiono także już istniejące analizy systemowe rynku nieruchomości sporządzone na potrzeby samorządów, m.in. analizę wykonaną dla potrzeb miasta Pyskowice
 
 
 
W trakcie dyskusji nad wystąpieniami tej części Konferencji, wskazywano, że bez tego typu podejścia, które w sposób obiektywny wywodzi wartość i wpływ poszczególnych czynników istotnych dla wartości nieruchomości, z całościowej i rzetelnej analizy rynku, proces wyceny dla potrzeb samorządów jest wysoce nieefektywny. Zarówno pod względem ilościowym, jak też przede wszystkim jakościowym. Wynikiem tego jest powszechnie obserwowana bardzo niska jakość operatów szacunkowych nieruchomości, która jest główną przeszkodą dla efektywnej realizacji opłat związanych z rentami planistycznymi, opłatami adiacenckimi oraz rentami podziałowymi.
 
Jak podkreślali wszyscy uczestnicy Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie merytorychnym i organizacyjnym. Miejmy nadzieję, że doskonała jakość Konferencji przyniesie rychło zakładane i potrzebne korzyści praktyczne, których osiągnięcie wymagać będzie z pewnością jeszcze wiele pracy i wysiłku. Ze swej strony RealExpers.pl cieszy się, że dzięki Konferencji możliwe było zaprezentowanie praktycznych możliwości rozwiązywań systemowych dających samorządom realną możliwość szacowania wartości nieruchomości na różnych etapach procesu planowania przestrzennego, zarówno w formie wycen dla potrzeb wewnętrznych, jak i w formie operatów szacunkowych a także sposobów określania rynkowych wskaźników, o których na Konferencji wspominali panowie minister Olgierd Dziekoński oraz sędzia dr Mirosław Gdesz.

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI